Wittmann „WINGS BED Lampe“

2017

Wittmann „WINGS BED Lampe“

2017

2017 - Wittmann WINGS BED Lampe

Projekt

Wittmann Möbelwerkstätten GmbH

Auftraggeber

Wittmann Möbelwerkstätten GmbH
www.wittmann.at

Leuchtendesign

Mr. Jaime Hayon
www.hayonstudio.com

TB Jungel-Schmid

Technische Umsetzung,
Serienentwicklung und Produktion

Fotos

© ORF
© TB Jungel-Schmid

2017 - Wittmann WINGS BED Lampe

Projekt
Wittmann Möbelwerkstätten GmbH

Auftraggeber
Wittmann Möbelwerkstätten GmbH
www.wittmann.at

Leuchtendesign
Mr. Jaime Hayon
www.hayonstudio.com

TB Jungel-Schmid
Technische Umsetzung, Serienentwicklung, Produktion

Fotos
© ORF
© TB Jungel-Schmid